Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  Review Unit 4 & 5(Grade 6)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Thị Ngọc Thủy
  Ngày gửi: 16h:17' 03-02-2018
  Dung lượng: 28.8 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST
  Choose the best answer.
  They live…………………..a small room……………………the second floor.
  A. on – at B. in – at C. on – on D. in – on
  …………………..class are you in?
  A. Where B. How C. Which D. When
  How many…………………..are there?
  A. a pens B. pen C. a pen D. pens
  They are good students. ………………….books are new.
  A. They B. Their C. These D. These
  Nam ………………….his face every morning.
  A. to wash B. washes C. wash D. washs
  This book………………………5 pages.
  A. have B. has C. is D. are
  ……………school do you go to? - Nguyen Trai Secondary school.
  A. How B. Which C. Where D. What
  Where is your class? - It’s……………………………
  A. in the first floor B. one floor C. on the first floor D. two floor
  Nam…………………………teeth after meals.
  A. brush B. wash C .washed D. brushes
  Does she………………her homework? Yes, she………………
  A. do / does B. does / do C. do / don’t D. does/ doesn’t
  He is a driver. He can……………………a car, a taxi or a truck
  A. ride B. rides C. drive D. drives
  There…………… a pen, a notebook and an eraser on the desk.
  A. is B. are C. have D. has
  The opposite of “ quiet” is…………….
  A. late B. big C. small D. noisy
  How old are ________, Trung and Minh?
  A. we B. he C. she D. you
  How _________ your brother’s name?
  A. do you spell B. is the spelling of C. to writing D. write
  My mother ______ in a school. She is a teacher.
  A. teaches B. teach C. teaching D. to teach
  Is the bag small? No, it is______.
  A. small B. big C. fine D. beautiful
  Where is your school? It’s ______
  A. in town B. in the country C. in city D. on the city
  Na: How many________are there in your bag, Ha? - Ha: There are five.
  A. telephone B. desk C. pens D. ruler
  sixty, seventy, ________ninety.
  A. eighty B. eighteen C. eight D. nine
  _______ is very big and beautiful.
  A. Thu’s house B. house of Thu C. house’s Thu D. Thu of house
  ________is that? - It’s Chi, my classmate.
  A. What B. Where C. Who D. When
  The ________day of a week is Monday.
  A. first B. second C. third D. fourth
  Is your school in the city ________ in the country?
  A. and B. at C. or D. so
  Ba: ________ is your classroom, Nam? - Nam: It’s on the first floor.
  A. Who B. How C. Which D. Where
  Her classroom is on the ________ floor.
  A. one B. two C. third D. five
  I get ________at 6.00 every morning then I go to school.
  A. dressed B. dress C. dresses D. a dress
  My brother brushes ________ teeth in the evening.
  A. her B. his C. my D. your
  We ________ breakfast at home.
  A. has B. having C. are have D. have
  What ________ you do every evening?-I do my homework.
  A. is B. are C. do D. does
  It’s 8.15. We ‘re late ________school.
  A. to
   
  Gửi ý kiến